و ل ق د

3 ﺔ ﻣ ﺪ ﺨ اﻟ م ﺪ ﻘ ﻣ ﻦ ﻣ ﻖ ﻘ ﺤ ﺘ ﻠ ﻟ ة د ﻮ ﺼ ﻘ ﻤ اﻟ ﺔ ﺤ ﻔ ﺼ اﻟ . ََََََ َمِ َد ْق ٱل َ ة َ بان كر َ ْع م َ تان ت ْ ْبِن َل ا َدان ل َ ْو ا

2023-01-29
    جافيسك ن
  1. ب و ، و ا م د ُ و
  2. Course Title ECE MISC
  3. 3 2 1
  4. Terjemah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah KH
  5. Oct 26, 2020 · Basic morphemes from which Arabic words are formed
  6. يأ ق(, ˘ ن˘ وٌ